TEKNISEN TOIMIALAN PROJEKTIT HELPOSTI HALLINTAAN

Palveleva projektinhallinnan kumppani

KuntaPlus-projektipalvelu on yritys, joka on erikoistunut kuntien, kaupunkien, sairaanhoitopiirien ja muiden paikallisten julkisten organisaatioiden projektinhallintaan.

KuntaPlus-projektipalvelu tukee projektiorganisaatioita sekä projekteista vastuussa olevia tarjoamalla avuksi vahvan yhdistelmän ohjelmisto-osaamista ja toimialakohtaista asiantuntemusta, sekä kehittyneet, toimialakohtaisia projektinhallintatarpeita parhaalla tavalla tukevat ohjelmistoratkaisut.

Asiantuntijapalvelun toteuttamisessa hyödynnetään kokemus ja tietopääoma, joka on saatu laajaksi kasvaneen asiakaskunnan; yli 100 kunnallisen yksikön, liikelaitoksen ja osakeyhtiön kanssa tehdystä projektinhallintayhteistyöstä sekä myös aktiivisesta yksityisen sektorin kanssa tehtävästä vuorovaikutuksesta. Hyvä kokemus ja tietämys asiakkaan toiminta-alueesta säästävät yhteistyössä paljon asiakkaan aikaa ja vaivaa sekä varmistavat yhteisymmärryksen yhteistyön tavoitteista.

KuntaPlus-projektipalvelun tavoitteena on toimia joustavana, laadukkaana ja uskottuna yhteistyökumppanina, joka välittää tietoa projektinhallinnan hyvistä toimialakohtaisista käytännöistä ja ratkaisuista yli kuntarajojen ja joka panoksellaan pystyy aidosti auttamaan asiakasta projektinhallinnan kehittämisessä.

Julkisen sektorin projektinhallinnasta
Onnistunut projektinhallinta
  • Julkisen organisaation projektinhallinnan tavoitteet ovat pääsääntöisesti vastaavat kuin yksityisen sektorin puolella; luoda toiminnalle mm. aika-, kustannus- ja laatutavoitteet ja varmistaa tavoitteissa pysyminen koko prosessin ajan. Julkisen ja yksityisen sektorin projektien ja hankkeiden läpiviemisessä on kuitenkin eroja. Julkisen organisaation lähes kaikissa projekteissa ja hankkeissa täytyy huomioida mm. hankintalain, päätöksentekoprosessien sekä muiden viranomaistahojen velvoitteet. Ne tuovat omat haasteensa projektien hallinnalle ja niiden vaikutus kokonaiskestoon voi olla huomattava. Myös eri kuntien välillä voi vastaavan kokoluokan hankkeiden läpimenoajoissa olla suuriakin eroja. Nämä johtuvat mm. erilaisista hyväksymisprosesseista. Lue lisää...

  • Onnistuneen projektinhallinnan perustana on yksikön projektinhallintaa mahdollisimman hyvin, läpi projektivaiheiden soveltuva ja palveleva ratkaisu. Mielellään vielä sellainen ratkaisu, jossa tarvittavien tuotosten aikaansaaminen on saavutettavissa kohtuullisella työmäärällä. Tämä on kuitenkin vasta yksi keskeinen osatekijä onnistumisen tiellä.

    Tärkein asia tämän ohella on projektinhallintaa tekevien ja erityisesti johdon sitoutuminen valitun ratkaisun hyödyntämiseen. Sitoutuminen ja sitouttaminen onnistuvat paremmin, kun voidaan selkeästi osoittaa ratkaisulla saatavat hyödyt, sekä oman työn osalta, että koko yksikön projektien kokonaistilanteen hallinnan kannalta. Lue lisää...

Ajankohtaista

Intelli R mahdollistaa hankkeen selkeän kustannushallinnan läpi hankevaiheiden (24.4.2018)
Intelli R mahdollistaa talo- ja yhdyskuntatekniikan rakennuttamishankkeiden helpon ja selkeän kustannushallinnan läpi hankevaiheiden. Selainpohjainen järjestelmä on kehitetty yhteistyössä hankevastaavien sekä yksiköiden hankkeista kokonaisvastuussa olevien kanssa. Lisätietoja: www.intelliR.fi

PlanMan Project –ohjelmistosta julkaistu uusi versio (15.2.2018)
Kaupungeissa ja sairaanhoitopiireissä laajasti hyödynnettävästä PlanMan Project –ohjelmasta on julkaistu uusi versio, ’PlanMan Project 2018’. Uuteen versioon on toteutettu paljon kunta-asiakkaiden toivomia ominaisuuksia, jotka parantavat ohjelmiston hyödynnettävyyttä entisestään sekä yksittäisen projektin ja hankkeen hallinnassa että hankkeiden vuosiohjelmoinnissa. Uuteen versioon on lisätty mm. pystyaluiden (deadlinet, välietapit, infot) syöttämistä varten oma näkymäelementti sekä suoraviivainen, hankintatapahtuminen lisääminen tehtäville.

JD-Mobiili hallitsee liikkuvan työvoiman ja kaluston
JD-Mobiili on uudenlainen mobiiliratkaisu liikkuvan työn hallintaan. Sen avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata työvoiman ja kaluston liikkeitä sekä työmaita mm. karttapohjalla. Lue lisää...

Haahtelan Kiinteistötiedosta kohdetiedot PlanMan Projectiin
Kiinteistötiedon viimeisimpään versioon on toteutettu raporttitoiminto, jolla kohteet tietoineen saa kätevästi siirrettyä PlanMan Projectiin. Lue lisää...

EVRY Jydacomin uusi laskentasovellus rakennushankkeiden kustannus- ja tarjouslaskentaan
Uusi, Jydacomin kehittämä laskentasovellus on selkeällä käyttöliittymällä toteutettu työväline rakennushankkeen rakennusosa, -suorite- ja/tai panospohjaiseen kustannusarviointiin sekä tarjouslaskelman laatimiseen. Lue lisää...

KuntaPaketti tukee aikatauluhallintaa teknisen toimialan eri yksiköissä
KuntaPlus-projektipalvelu on luonut n. 30 kunnan ja kaupungin aineistoon perustuvat aikataulumallit teknisen toimialan eri yksiköiden aikatauluhallinnan tueksi. Lue lisää...